ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายบุลคลและธุรการ                                                                                                 ฝ่ายขาย (ในประเทศและต่างประเทศ)                     

E-mail :                                                                                                                                                           ff.domestic.sales@f-ffood.com
HR@f-ffood.com                                                                                                                                         Skhwankamon@f-ffood.com
                                                                                                                                                                          Skeeratisuda@f-ffood.com

 ฝ่ายจัดซื้อ

Purchase@f-ffood.com
 
Scroll to Top